گناه

   من و  تاوان گناه و حجم بد اقبالی                                     

   ترس فرجامی کشنده با کمی بد حالی

   لحظه ای فکر تقاص و ترس از واماندن      

  پوشش لذت ، هوس،با کمی خوشحالی  

   من و اثار گناه و پاکی گشته تباه       

   در درونم روشنی رنجور و ظلمت در رفاه   

   شدت فریاد بخشش،ناله های التماس        

   در پس فکری تپنده مسخ اعمال سیاه

   من و آوار گناه و سایه ای سیمانی         

    نقش سنگواره ی خوبی در تنم زندانی

  هجمه ی اشک ندامت ،های هایی غم زده   

   محشر خوبی،بدی یا سازشی پنهانی

/ 2 نظر / 10 بازدید
asemon

بازم مثل همیشه زیبا بود موفق باشی[ماچ]

مریم

حوب مگه مجبوری انقدر گناه کنی آحه